Flag of Vietnam

Đánh giá môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Tiếp nối quan hệ đối tác chặt chẽ được xây dựng với Bộ Quốc phòng Việt Nam thông qua Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm tại Sân bay Đà Nẵng, USAID đã thực hiện đánh giá môi trường ô nhiễm dioxin trong và xung quanh khu vực Sân bay Biên Hòa, nơi từng lưu chứa và xử lý khối lượng lớn chất da cam trong chiến tranh Việt Nam. Báo cáo đánh giá xác định bản chất và mức độ ô nhiễm dioxin và xây dựng cũng như đánh giá các phương án xử lý tiềm năng, trong đó bao gồm cả hình thức chôn lấp và xử lý, nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm dioxin trong và xung quanh khu vực sân bay.

Hoạt động đánh giá được thực hiện thông qua việc xây dựng một cơ sở dữ liệu về các nghiên cứu môi trường đã thực hiện trong và xung quanh khu vực sân bay; xây dựng và thực hiện kế hoạch lấy mẫu thực địa để xác định những dữ liệu còn thiếu trong thời gian từ tháng 11/2014 đến 4/2015; xây dựng và sàng lọc các phương án và công nghệ xử lý tiềm năng; và ghi lại những kết quả đánh giá trong báo cáo toàn diện cuối cùng.

Hơn 1.400 mẫu môi trường đã được thu thập trong khuôn khổ đánh giá môi trường được thực hiện. Ngoài ra, USAID cũng phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự và các cơ quan kỹ thuật khác thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam để xây dựng tất cả các phương án và công nghệ xử lý. Kết quả đánh giá đã được chia sẻ với các bên liên quan thuộc Chính phủ Việt Nam và báo cáo cuối cùng được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Việt như dưới đây.

Tháng 5/2016, cựu Tổng thống Obama đã công bố Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để có đóng góp đáng kể vào hoạt động làm sạch ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa và hai chính phủ hiện đang xem xét những đề xuất kỹ thuật chi tiết trong báo cáo và xây dựng kế hoạch để triển khai.

Trong quá trình đánh giá, USAID đã thực hiện chương trình tập huấn gồm 4 phần với mục tiêu nâng cao nền tảng kiến thức và kỹ thuật xử lý cho khoảng 30 chuyên gia về dioxin thuộc thế hệ tiếp theo của Việt Nam (phần lớn các chuyên gia này đang công tác trong Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong đó đánh giá môi trường tại Biên Hòa được đưa vào làm trường hợp nghiên cứu.

Báo cáo Đánh giá Môi trường: Đánh giá Môi trường - Ô nhiễm Điôxin tại Sân bay Biên Hòa