Flag of Vietnam

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia (CDCS)

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2019 của USAID tạo nền tảng cho công tác lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và triển khai hỗ trợ của USAID cho Việt Nam trong 5 năm tới. Với chiến lược này, USAID sẽ tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ mới và đối  với những thách thức phát triển căn bản nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục chuyển đổi thành một đối tác có trách nhiệm và có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần.

Ba mục tiêu hỗ trợ cho mục tiêu tổng quát này bao gồm:

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC NHẰM TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ SÂU RỘNG HƠN

Dựa trên nền tảng 12 năm hợp tác thành công trong lĩnh vực hỗ trợ tăng trưởng và cải cách kinh tế, mục tiêu này xác định tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn là triển vọng tốt nhất đối cho sự tiến bộ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam. USAID sẽ tập trung giải quyết vào những hạn chế trong quản trị nhà nước cản trở sự tăng trưởng, coi đây là thách thức phát triển cơ bản trong thời kỳ thực hiện chiến lược này. USAID đã xây dựng một chương trình hỗ trợ sẽ đóng vai trò xúc tác trong việc nâng cao năng lực nhằm cải thiện việc hoạch định chính sách và nâng cao trách nhiệm giải trình, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của người dân và tăng cường tính minh bạc, coi đây là phương cách để đảm bảo đạt được các kết quả phát triển mà người dân Việt Nam đang ngày càng mong đợi.

USAID mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường và thực hiện hiệu quả hơn công cuộc cải cách để Việt Nam tiếp tục chuyển đổi sang nền kinh tế công nghiệp hóa và dựa trên cơ sở pháp quyền nhiều hơn và hội nhập toàn cầu. Hỗ trợ của USAID sẽ tập trung vào các lĩnh vực thương mại và sức cạnh tranh liên quan đến Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đang được đàm phán cũng như liên quan đến các hiệp định khác, đồng thời tăng cường quản trị nhà nước ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực tư nhân và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi hơn của mọi thành phần vào các hoạt động kinh tế. Với mục tiêu này, USAID cũng sẽ xây dựng các quan hệ đối tác sáng tạo đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo đại học.

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỂ BẢO VỆ VÀ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÚC LỢI

Hỗ trợ của USAID giúp tăng cường năng lực của chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và nhóm dân cư dễ bị tổn thương đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nhằm tạo ra sự hoà nhập lớn hơn nữa được thể hiện trong mục tiêu tổng quát trong chiến lược này. Các chương trình của USAID sẽ tập trung vào các lĩnh vực đã đạt được những thành công hoặc đã xác định là những cơ hội quan trọng, trong đó có lĩnh vực y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương- những bộ phận mà sự tham gia của họ về mặt xã hội và kinh tế có vai trò căn bản đối với sự tiến bộ của Việt Nam.

USAID sẽ hỗ trợ nhằm củng cố hệ thống chăm sóc y tế để Chính phủ Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ phòng chống, chăm sóc và điều trị HIVAIDS một cách hiệu quả với nguồn tài chính trong nước. USAID sẽ giúp cải thiện các hệ thống quốc gia nhằm đối phó với các nguy cơ đại dịch mới nổi đồng thời giúp cải thiện và hỗ trợ thực hiện các chính sách có liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng ứng phó với tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. USAID sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật đã được thực hiện từ năm 1989 với hỗ trợ của Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Leahy. Kể từ đó và từ nay về sau, các chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID sẽ thực thi các biện pháp nhằm tăng cường liên kết và đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật bất kể nguyên nhân nào.

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC VIỆT NAM-HOA KỲ THÔNG QUA GIẢI QUYẾT CÁC DI SẢN

Giải quyết các di sản chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng minh là một phương cách quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và mang lại lợi ích cho các nhóm dân cư bị tác động bởi tồn dư dioxin và bom mìn chưa nổ, hiện là các mối đe dọa về sức khoẻ môi trường và kinh tế. USAID sẽ hoàn thành xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và có kế hoạch đánh giá ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hoà. Hỗ trợ của USAID cũng sẽ tăng năng lực cho Chính phủ Việt Nam để giải quyết các loại ô nhiễm môi trường khác. 

Truy cập tại đây để xem bản tiếng Anh của Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia (CDCS).

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án