Flag of Vietnam

CÔNG CỤ, HƯỚNG DẪN VÀ MẪU BIỂU DÀNH CHO ĐỐI TÁC

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

LOẠT BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ HỢP TÁC VỚI USAID

VẤN ĐỀ GIỚI

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ (M&E)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TRAO ĐỔI

TRUYỀN THÔNG

​- Tải mẫu cung cấp thông tin sự kiện (USAID/Vietnam Event Form)