Flag of Serbia

Demokratija, ljudska prava i uprava

Language: English | Serbian

JAČANJE DEMOKRATSKIH STRUKTURA

USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije i da one postanu odgovornije prema građanima. USAID pomaže organizacijama civilnog društva širom Srbije kako bi mogle da mobilišu građane da razumeju, osmisle i podrže neophodne reforme, dok u isto vreme vrše nadzor nad radom institucija na nacionalnom i lokalnom nivou. Podrška političkim partijama pomaže im da razviju savremene politike koje bolje odgovaraju interesima birača. Programi podržavaju veću ravnotežu i razdvajanje među granama vlasti, poboljšan rad sudova i Skupštine unapređenjem veština rukovodstva u sudovima, kancelarijama za planiranje sudskog budžeta i zaposlenih u Skupštini. Aktivnosti takođe pomažu jačanje vladavine prava u Srbiji unapređenjem efikasnosti i transparentnosti rada sudova, uz fokus na prekršajne i upravne sudove, kao i pomaganjem nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu u njihovim naporima da državne institucije učine odgovornijima. Inicijative USAID-a jačaju sposobnosti nadzora nad radom Skupštine kao i učešće mladih političara, žena i pripadnika manjina u radu Skupštine. 

Postojeći programi koji doprinose ovim procesima obuhvataju:

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji 

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Projekat ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izabranim predstavnicima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i da stvori prilike da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.

Za više informacija posetite http://www.cesid.org

Projekat podrške Pravosudnoj akademiji

USAID podržava ključne reforme neophodne za pristupanje Srbije EU. Projekat podrške Pravosudnoj akademiji za vladavinu prava, koji sprovodi Pravosudna akademija, je dvogodišnja incijativa vredna 500.000 dolara koja ima za cilj jačanje upravljačkih i programskih kapaciteta Pravosudne akademije. Osnovna uloga Pravosudne akademije je da unapredi profesionalni, nezavisni, objektivni i efiksni učinak sudija i tužilaca kao i administrativnog osoblja. 

Za više informacija posetite http://www.pars.rs/

Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva 

USAID sarađuje sa sudovima i drugim pravosudnim institucijama na jačanju vladavine prava u Srbiji. Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva je dvogodišnja inicijativa, vredna 500.000 dolara koja ima za cilj razvoj administrativnih i tehničkih kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS), tela koje je zaduženo za upravljanje pravosuđem u Srbiji i unapređenje vršenja pravde. 

Za više informacija posetite http://www.4digitsconsulting.com/

Projekat Igrajmo zajedno 

USAID podržava projekte posvećene izgradnji inkluzivnijeg društva i unapređenju prava osoba sa invaliditetom. Projekat Igrajmo zajedno je dvogodišnja inicijativa vredna 249.815 dolara koja ima za cilj da mladima sa i bez intelektualne ometenosti omogući da rade zajedno i da kreiraju socijalno inkluzivne zajednice.  

Za više informacija posetite http://www.specijalnaolimpijada.com/

Projekat za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migranstku krizu 

Od leta 2015. kroz Srbiju je prošlo više od million migranata. Sa zatvaranjem “balkanske rute” u jesen 2016. oko 8.000 migranata bilo je prinuđeno da ostane u Srbiji na duže.

Obzirom da je migantska kriza opteretila opštinsku infrastrukturu i resurse, USAID je pokrenuo Projekat za jačanje kapaciteta loklane zajednice za reagovanje na migrantsku krizu. Projekat vredan 1,3 miliona dolara, tokom 18 meseci radi sa opštinama u Srbiji koje su najviše pogođene migrantskom krizom i pomaže im da se sa njenim efektima izbore. 

Projekat se sprovodi u sledećim mestima: Preševo, Šid, Kanjiža, Subotica, Bosilegrad, Kikinda, Lajkovac, Tutin, Sombor

Za više informacija posetite: http://www.rs.undp.org