Flag of Kosovo

Ekonomski Razvoj

Language: English | Serbian | Shqip

EKONOMSKI RAZVOJ

Kosovo je, uz pomoć USAID-a, ostvarilo značajan napredak u izgradnji ključnih ministarstava i vladinih tela koja sada imaju dobro izgrađene i čvrste temelje. Međutim, uprkos napretku, Kosovo ostaje najsiromašnija ekonomija u regiji i suočava se sa visokom stopom siromaštva, masivnom nezaposlenošću, i prevelikom zavisnošću od uvoza.

USAID pomaže Kosovu u rešavanju ovih problema, radeći na programima koji promovišu diversifikaciju ekonomije i povećanje doprinosa privatnog sektora u rastu. Kosovski donosioci odluka sve više shvataju da “nisu vlade te koje stvaraju ekonomski rast, već one samo stvaraju povoljne uslove za rast” i da će diversifikovana ekonomija u tandemu sa prevagom doprinosa privatnog sektora u odnosu na javni, omogućiti brži i održiviji ekonomski rast. Ovo pruža priliku USAID-u da promoviše i podržava programe koji povećavaju kapacitete za zdraviji sistem upravljanja u celokupnoj ekonomiji, ne samo kroz bolju implementaciju reformi nego i kroz poboljšanje javnog finansijskog nadzora, povećanje pristupa kreditima, privlačenje stranih investicija, i povećanjem učešća privatnog sektora u izgradnji javne infrastrukture i pružanju javnih usluga.

Direktna podrška USAID-a privatnom sektoru će biti usmerena u pravcu ključnih sektora koji imaju najveći potencial za stvaranje novih radnih mesta kao i povećanje prodaje i izvoza. Imajući u vidu da je Kosovsko stanovništvo većinom ruralno (60%) USAID će nastaviti svoje angažovanje u poljoprivrednom sektoru, usredsređujući se na povećanje obima i produktivnosti visokovrednosnih poljoprivrednih kultura.