Flag of Kosovo

Vladavina Zakona I Sistem Upravljanja

Language: English | Serbian | Shqip

VLADAVINA ZAKONA I SISTEM UPRAVLJANJA

Godine 1999-e, Kosovo je bila zemlja opustošena ratom i bez institucija. U zadnjih 14 godina, zemlja je postigla niz uspeha na svom putu ka državnošću. Razvila je institucije, preduzela neophodne institucionalne reforme, i prošla kroz proces decentralizacije. Uprkos svim ovim dostignućima, nezavisno sudstvo i vladavina zakona ostaju slabi. Stalne neefikasnosti u sistemu sprečavaju sudstvo u efektnom delovanju u ulozi faktora protivteže izvršnoj vlasti. Članovi nacionalnog zakonodavstva (Skupština Kosova) imaju ograničenu autonomiju, i čitavo polje politike ostaje pod dominacijom izvršne grane vlasti i lidera političkih partija.

Vlada Kosova je odlučna u svom nastojanju da sprovede reforme koje će voditi ka efektnom, transparentnom, nezavisnom i odgovornom sudskom sistemu. Ovo je USAID-u pružilo priliku za angažovanje u dijalogu oko političkih smernica u vezi ključnih reformskih pitanja i za fokusiranje dobrodošle pomoći u jačanju sprovedbe zakona, nadzora, menadžmenta, i povišene profesionalne stručnosti. Prilike za tako nešto postoje unutar Sudskog Veća Kosova (SVK), Veća Tužilaca Kosova (VTK), Pravosudnog Instituta Kosova (PIK), i samih sudova. Mada postoji niz mogućnosti za pravosudne reforme, trgovinski zakon, svojinska prava, i mehanizmi alternativnog rešavanje sporova (ARS), dobijaju posebnu pažnju od strane USAID-a budući da oni predstavljaju nit koja povezuje reforme neophodne za jačanje ekonomskog razvoja. 

U isto vreme, postoji mogućnost za jačanje ključnih jedinica unutar Nacionalne Skupštine i Opštnskih Skupština koje su trenutno slabe, naročito u pogledu nadzora. Ključne oblasti asistencije se usredsređuju na poboljšanju sposobnosti ovih tela da komuniciraju sa građanima i odgovaraju na njihove brige i probleme. Pored toga, podrška iskazana od strane Centralne Vlade decentralitzaciji, jeste osnova za asistenciju USAID-a u jačanju opštinskih administracija zarad postizanja višeg nivoa odgovornosti, posebno u oblastima finansijskog menadžmenta i razvoja prihoda iz vlastitih izvora.