Flag of Timor-Leste

Saúde Mundiál

Language: English | Tetun
Timor-Leste moos hanesan nasaun aas ba mortalidade inan no labarik tinan lima mai kraik iha Ázia sudeste. Harii husi ami nia servisu saúde pasadu, USAID servisu atu hadi’a abilidade klíniku ba ekipa Ministériu Saúde nian hodi fornese kualidade servisu ne’ebé di’ak no impaktu aas ba ajuda servisu saúde báziku iha reprodutivu, materna no bebé nia saúde. 
Saude Mundial
USAID ajuda introduz roupa hanesan garment uza hodi salva moris inan sira nian ne’ebe sofre husi raan fakar depois de partu iha komunidade remotas hodi ajuda sirkulasaun.

Ne’e inklui hasae asesu de prestasaun ho protokolu no norma, no aumenta prestasaun servisu hodi fornese akonsellamentu planeamentu familiár no hasae persentajen husi feto simu vizita konsulta pre-natais no númeru ba partu iha fasilidade saúde