Speeches

Thứ Tư, Tháng sáu 14, 2017 - 11:00am

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដោយបានឃើញនូវសម្រស់ដ៏ផូរផង់នៃព្រៃឡង់ និងបានជួបជាមួយប្រជាជន​ដែ​លបានលះបង់នូវអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ។ ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើប​ និង​រន្ធត់​ដោយ​​បានស្តាប់នូវរឿងរ៉ាវ និងការប្រឈមនានាដែលពួកគេជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ។  នេះគឺជាមូលហេតុ​មួយ​ក្នុង​ចំណោមមូលហេតុជាច្រើន ដែលនាំអោយខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះនាថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលស្គាល់នូវ​ការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងរបស់ឧទ្យានុរក្ស និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Thứ Tư, Tháng sáu 14, 2017 - 11:00am

I have had the privilege of experiencing the awesome beauty of Prey Lang and meeting many of the people who have dedicated their lives to protecting that incredible landscape since I arrived last year. I was touched by their stories and humbled by the challenges they face everyday.  This is one of the many reasons I am pleased to be here today as we recognize communities who live in and near forests as well as the rangers for the incredible responsibility they shoulder. 

Thứ Ba, Tháng sáu 13, 2017 - 9:00am

First, when we talk about nutrition, we usually highlight alarming numbers and note disturbing trends. One of the most powerful examples I use for Cambodia is that one out of every three children under five is stunted. Last night, I was reviewing some nutrition notes at home, and when I read this statistic, I thought of my three wonderful daughters, who were playing around me, and I reflected that one would likely have been stunted if circumstances were different and I was a mother in Cambodia.

Thứ Năm, Tháng sáu 8, 2017 - 11:00am

Good morning. I am honored to be here today as we celebrate the opening of the Lubuto Mthunzi Youth Library. This library represents the ongoing commitment of the United States to support Zambia’s development, in this instance by improving the lives of children and young people. I would like to thank the Lubuto Library Partners for all the hard work they continue to do opening the doors to literature and learning. I also wish to thank our partners in the Zambian Government and other colleagues here today for supporting this unique occasion.

Thứ Tư, Tháng năm 31, 2017 - 9:15am

I appreciate that I am looking out across a broad set of people and organizations who have committed themselves to work towards a common goal to help Cambodian children get a better education. When USAID began looking into supporting the Ministry of Education in early grade reading, we were impressed with all of the work that has been done to help children learn to read. I want to salute the Ministry on the efforts and progress made to date in advancing early grade reading.

Thứ Hai, Tháng năm 22, 2017 - 10:00am

These periodic surveys of HIV behavior and prevalence have been very influential for programming. They provide us with the latest data on progress as well as show us gaps in HIV prevention, testing, and treatment. As you may recall, the 2010 survey had a great impact on the shape of USAID HIV programming.

Thứ Hai, Tháng năm 22, 2017 - 10:00am

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងដោយបានស្តាប់នូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបញ្ចូលគ្នារវាងឥរិយាបទ និងជីវសាស្ត្រ​ក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យកំសាន្ត។ ការស្ទង់មតិនេះនឹងជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​កម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនៃការលុបបំបាត់ជម្ងឺអេដស៍ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។​

Thứ Sáu, Tháng năm 19, 2017 - 2:45am

Human trafficking is one of the most important human rights challenges of our time. It preys upon the vulnerable, breaks down the rule of law, and corrupts global commerce. It is a serious transitional crime which destroys the lives of millions of people worldwide each year including Cambodia.

Thứ Năm, Tháng năm 11, 2017 - 9:15am

The passing of this new law marks an important milestone. It demonstrates Cambodia’s commitment to strengthening health professions and ensuring the quality of health services around the country. It will also help the Councils by strengthening their partnership with the Ministry of Health, health development partners, and you, representatives from the garment factories and private sector. 

Thứ Năm, Tháng năm 11, 2017 - 9:15am

ការអនុម័តនូវច្បាប់ថ្មីមួយនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ ដោយសារច្បាប់នេះបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងអាជីពក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងធានានូវគុណភាពនៃសេវាសុខាភិបាលនៅទូទាំង​ប្រទេស។ ច្បាប់នេះក៏នឹងជួយគណៈគ្រូពេទ្យ គណៈឆ្មប និងគណៈគិលានុបដ្ឋាយិការតាមរយៈការពង្រឹងភាព​ជា​ដៃគូជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍសុខាភិបាល និងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាតំណាងមកពីបណ្តា​រោង​ចក្រ​សម្លៀកបំពាក់ និងវិស័យ​ឯកជន។​

Pages

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov