EMPOWER Privatni sektor

Glavni cilj programa EMPOWER Privatni sektor je da poveća konkurentnost i pomogne inkluzivno stvaranje radnih mesta u izabranim sektorima sa potencijalom da se razvijaju: obrada drveta, odeća, IKT (informaciona i komunikaciona tehnologija), energetska efikasnost, turizam u prirodi i drugi oportunistički sektori.

Program tesno sarađuje sa proizvođačima i pružaocima usluga sa potencijalom da opsluže veliko tržište. Podrška obuhvata: širenje veza sa kupcima, povećanje i unapređenje proizvodnje, zadovoljavanje potreba za veštinama kroz konkretne programe obuke i stažiranja, i obezbeđivanje finansijskih sredstava.

U cilju rešavanja visoke stope nezaposlenosti i unapređenja agende društvene inkluzije u privatnom sektoru, podrška je usmerena na četiri prioritetne grupe: žene, mlade, etničke manjine i druge ugrožene grupe u cilju rešavanja visoke stope nezaposlenosti.

Program podržava širok stepen mera koje imaju veliki uticaj na stvaranje radnih mesta.

Dosadašnji rezultati u brojkama:

  • Potpisani ugovori o grantu: 36
  • Ukupna vrednost datih grantova:  $1,228,643
  • Trenutno stvorena nova radna mesta: 462, od čega 255 za žene i 289 za mlade
  • Očekivani broj novih radnih mesta: 1.564, od čega 769 za žene i 928 za mlade
  • Broj obučenih: 793, od čega 433 žene i 354 mladih
  • Broj učesnika programa stažiranja: 115, od čega 10 žena i 45 mladih
  • Preduzeća koja su dobila podršku da održe izložbu i učestvuju na međunarodnim sajmovima trgovine: 33
  • Rezultati učešća na sajmovima trgovine: 27 novih ugovora i $434,916 stečen prodajom
  • Iskorišćena sredstva: od korisnika $3,223,467 u gotovini i $2,069,691 u vidu kredita, i od drugih donatora $854,035

Trajanje projekta:            July 2014 - July 2017

Kontakt:                           Fljora Arifi

Partner:                            Cardno