Flag of Macedonia

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
 • With USAID support, the income of plastic waste collectors, like Jusuf, increased by 28%.

  Learn More
 • Macedonian citizens join the campaign for free and fair elections supported by USAID.

  Learn More
 • Macedonian students thank USAID for expanding their educational opportunities.

  Learn More
 • USAID supported growers in Macedonia to improve production and marketing technologies.

  Learn More

About Macedonia

USAID-i e mbështet Maqedoninë në përpjekjet për përforcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit.

Mbështetja e demokracisë përqendrohet në përforcimin e pavarësisë, transparencës dhe profesionalizmit të sistemit gjyqësor dhe në përmirësimin e mbikëqyrjes parlamentare. USAID-i po ashtu i ndihmon qytetarët për ta rritur mbikëqyrjen efektive ndaj qeverisë së tyre nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve dhe me promovimin e mediumeve të pavarura dhe legjitime.

Programi për rritjen ekonomike përqendrohet në përmirësimin e ambientit afarist dhe në rritjen e konkurrencës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorët që kanë një rritje potenciale dhe mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës.

USAID-i punon me Ministrinë e Arsimit me qëllim që të sigurohet se të rinjtë posedojnë njohuri dhe aftësi të cilat e përforcojnë rritjen ekonomike dhe rrisin kuptimin e dallimeve që është e domosdoshme në një shoqëri multietnike. Agjencia po ashtu përpiqet që të sigurohet një qasje e barabartë për të gjithë fëmijët deri te arsimi.

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4033
Fax 
(202) 567-4261