راه‌اندازی اولین پایگاه اطلاعاتی از سوی وزارت صحت عامه به کمک ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا

Afghanistan Ministry of Public Health Launches First Data Warehouse for the Health Sector with help from USAID
Afghanistan Ministry of Public Health Launches First Data Warehouse for the Health Sector with help from USAID
USAID/Afghanistan

For Immediate Release

Wednesday, August 30, 2017

کابل، افغانستان- وزارت صحت عامۀ افغانستان با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) امروز اولین پایگاه اطلاعات صحی کشور را راه‌اندازی کرد. این پایگاه اطلاعاتی انترنت محور به‌منظور ذخیره و تشریک اطلاعات سکتور صحت عامه با دست اندرکاران و سیاستگذاران/پالیسی‌سازان ایجاد شده است.

بهبود دسترسی ادارات و نهادها به اطلاعات و استفاده از این اطلاعات در پلانگذاری، تصمیم‌گیری و نظارت از برنامه‌های صحی هدف اصلی ایجاد این پایگاه اطلاعاتی می‌باشد. قبل از ایجاد این سیستم، اطلاعات مربوط به سکتور صحت عامه بصورت پراگنده نگهداری می‌شد و بگونۀ آنلاین قابل دسترس نبود که در نتیجه دسترسی به آن برای دست اندرکاران جهت پلانگذاری برای برنامه‌های صحی و ارزیابی وضعیت خدمات صحی دشوار بود. با استفاده از این نرم‌افزار معلومات صحی( نرم‌افزار معلوماتی صحی دستریکت/DHIS) مدیران، پالیسی‌سازان، دست اندرکاران و شهروندان به معلومات صحی مهم به سادگی دسترسی خواهند داشت.

این نرم‌افزار انترنتی امکان دسترسی به معلومات را برای همه در هرجای که خدمات انترنت موجود باشد، فراهم می‌کند. با استفاده از این پایگاه اطلاعات کاربران می‌توانند معلومات را تحلیل کرده و در قالب گراف، چارت و نقشه که درک معلومات را ساده می‌سازد، ارائه کنند. پایگاه اطلاعاتی مذکور به حکومت افغانستان و همکاران تطبیق کننده‌اش کمک خواهد کرد تا تطبیق برنامه‌های مربوطه و چگونگی عرضه خدمات را در نقاط مختلف کشور در سطوح مختلف چون سطح ولسوالی، ولایت و مرکز نظارت و ارزیابی کنند. همچنین، از این پایگاه اطلاعاتی می‌توان برای بهبود عرضۀ خدمات از طریق بررسی آنی و پیگیری شاخص‌های صحی مورد نظر، استفاده کرد.

داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در این مورد گفت «این پایگاه اطلاعاتی، وزارت صحت عامه را در پلانگذاری بهتر و نظارت از برنامه‌های صحی کمک خواهد کرد.» وی افزود « سیستم مذکور از طریق نشر گسترده‌تر اطلاعات سکتور صحت برای دست اندرکاران سکتور صحت و شهروندان حسابدهی و شفافیت را در برنامه‌های صحی افزایش خواهد داد.»

آقای هربی اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت «سیستم ‌های صحی برای پاسخگویی به نیازها و چالش‌های در حال ظهور نیازمند اطلاعات به‌هنگام و باکیفیت اند.» وی افزود «این پایگاه اطلاعات سیستم صحی افغانستان را در رسیدن به این هدف کمک خواهد کرد.»

این پایگاه اطلاعاتی آنلاین با کمک پروژه توانمندی سکتور صحت (HSR) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ایجاد شده است.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Share This Page