برنامه آموزش قرضه‌های کوچک ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، زنان جوان افغان را در راه یابی به سکتور مالی کمک می‌کند

USAID Microfinance Training Program Assists Young Afghan Women Enter Financial Sector
USAID Microfinance Training Program Assists Young Afghan Women Enter Financial Sector
USAID/Afghanistan

For Immediate Release

Tuesday, سپتمبر 26, 2017

کابل، افغانستان - هفتاد و پنج زن جوان افغان امروز از برنامه آموزش قرضه‌های کوچک پروژه زنان در عرصه اقتصاد برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا فارغ شدند. این برنامه آموزش‌های حرفه‌یی نه ماهه که توسط انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان (AMA) تطبیق می‌شود، مهارت‌های تخنیکی و مدیریتی را به زنان جوان می‌آموزاند که برای بدست آوردن وظیفه در سکتور بانکداری و قرضه‌های کوچک ضروری بشمار می‌روند. این کار با افزایش شمولیت زنان در برنامه‌های آموزشی‌یی که نهادهای قرضه‌های کوچک قبل از این به کارمندان جدیدالتقررشان فراهم می کردند، صورت می گیرد.

این برنامه در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ با جابجا نمودن کارآموزان در اولین بانک قرضه‌های کوچک افغانستان (FMFB)، شرکت مالی دهات افغانستان (ARFC)، مؤسسه فینکا (FINCA) و مؤسسه آکسوس (OXUS Afghanistan)، تطبیق می شود. تا به حال، 11 تن از کارآموزان در نهادهای قرضه‌های کوچک که در آن‌ها آموزش دیده‌اند، به وظایف دایمی دست یافته‌اند.

خانم سوسن دیکمپ، رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این باره گفت « افزایش تعداد زنان در سمت‌های ردۀ میانه و ردۀ بالا در عرصه‌های بانکداری و قرضه‌های کوچک، بشمول قرضه‌های تجارتی، یک گام مهم بسوی بهبود دسترسی به منابع مالی برای تشبثات تحت مالکیت زنان و زنان دارای تشبثات شخصی می‌باشد. افزایش تعداد زنان در سکتور مالی بخصوص در نقش‌های تصمیم گیری و قرضه‌دهی دسترسی زنان به خدمات مالی را تسهیل خواهد کرد.»

به تعقیب موفقیت اولین برنامه آموزشی، پروژۀ زنان در عرصه اقتصاد و انجمن قرضه دهندگان کوچک افغانستان برای جابجایی کارآموزان دومین دورۀ آموزشی در ولایت های کابل، هرات و بلخ آمادگی می‌گیرند. نهادهای اعطای کنندۀ قرضه‌های کوچک مانند مؤسسه متحد (Mutahid)، مؤسسه ایکسچینجر زون (Exchangerzone) و مؤسسه هَند اِند هَند (Hand in Hand) نیز در برنامه اشتراک کرده و موافقت‌شان را مبنی بر پذیرش کارآموزان اناث ابراز داشتند.

آقای نجیب‌الله صمیم، رئیس اجرائیوی انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان در این مورد گفت «این برنامه علاوه برافزایش تعداد کارمندان اناث در سکتور مالی، برای نهادهای اعطاء کنندۀ قرضه‌های کوچک که عضویت انجمن را دارند، این فرصت را نیز فراهم می‌کند تا کارمندان زن آموزش دیده و متعهد را استخدام کنند که این کار نهادهای مذکور را در ارائه خدمات مالی بهتر به مشتبثین اناث کمک خواهد کرد.»

در حال حاضر، برنامۀ انکشاف سکتور خصوصی پروژه زنان در عرصه اقتصاد بیشتر از ۱۲۵ شرکت را که مالکیت آن را زنان بعهده دارند یا زنان را استخدام می‌کنند، از طریق برنامه‌های ابتکاری گوناگون کمک می‌کند که به‌منظور بهبود دسترسی به منابع مالی و بازارهای جدید، ارتقای ظرفیت تجارتی و افزایش رشد و سودآوری ایجاد گردیده اند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Share This Page