Speeches

Thursday, Maj 11, 2017 - 5:30am
  • សូមគោរពឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចម្រើន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​លេខាធិការ​ដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​
  • សូមគោរពអង្គការដៃគូរអភិវឌ្ឍនានា
  • ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរព
Thursday, Maj 11, 2017 - 5:30am

USAID is proud to support the natural resource management strategies that you discussed today because it demonstrates that we are not just looking to respond to discrete problems, but that we are working to strengthen the entire system that decides how natural resources are managed.

Tuesday, Maj 9, 2017 - 9:15am

The National AIDS Spending Assessment, known as NASA, is a very important study that provides data on the actual spending in the country for HIV/AIDS in a year from all sources. While I will not give away the very interesting findings that will be presented by the investigators, I do want to talk about domestic resources and the move towards sustained epidemic elimination in Cambodia.

Tuesday, Maj 9, 2017 - 9:15am

ការវាយតម្លៃលើការចំណាយប្រចាំឆ្នាំលើកម្មវិធីអេដស៍ថ្នាក់ជាតិ (NASA) គឺជាការសិក្សាមួយដ៏មានសារៈ​សំខាន់​ដែល​ផ្តល់នូវទិន្នន័យនៃការចំណាយជាក់ស្តែងដែលទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់​ការប្រយុទ្ធ​​នឹងជម្ងឺអេដស៍។ ខណៈដែលខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញនូវលទ្ធផលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​នានានឹងធ្វើបទបង្ហាញជូន ខ្ញុំចង់និយាយអំពីធនធានថវិកាក្នុងស្រុក និងយុទ្ធសាស្ត្របន្តផ្តោតលើការ​លុប​បំបាត់ជម្ងឺ​រាត​ត្បាតប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Thursday, April 6, 2017 - 9:45am

Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour exprimer, au nom du gouvernement et du peuple américains, notre solidarité continue aux habitants du Grand Sud dans leurs efforts pour se remettre de la dévastation du cyclone Matthew il y a six mois.

Thursday, April 6, 2017 - 9:30am

I am very pleased to be here today to express on behalf of the U.S. government and the American people, our continued assistance to the efforts by the people of the greater south as they continue to recover from the devastation caused by hurricane Matthew six months ago.

Thursday, Mart 30, 2017 - 9:30am

There has been important progress made in fighting TB in the last two decades, both globally and here in Cambodia, and I want to congratulate the Ministry and the National TB Program on that success. But globally TB remains a major problem. Every year over ten million people are infected, and nearly 2 million lose their lives to TB. Over 4 million of those who fall ill each year do not receive a proper diagnosis or notification of their illness, leading to drug-resistant forms of TB and longer, harsher, and more expensive treatments.

Thursday, Mart 30, 2017 - 9:15am

Current estimates indicate that 14.2 percent of Cambodian adults 35 years old and older suffer from some form of post-traumatic stress disorder – a figure nearly six times higher than that of the United States. It is estimated that intergenerational trauma - that is trauma passed on from parents to children - is rampant. Cambodians 35 and younger– most of who are too young to have remembered the Khmer Rouge – also suffer from abnormally high rates of PTSD.

Tuesday, Mart 28, 2017 - 7:45am

Tuberculosis, or TB, continues to be a major global health concern and one of the top 10 causes of deaths worldwide. The World Health Organization reported that during 2015, 10.4 million people became ill with TB and 1.8 million died from the disease! This indicates that globally, TB has surpassed HIV/AIDS as a major cause of mortality.

Monday, Mart 27, 2017 - 9:30am

On March 24, the global health and scientific community gathered in Washington, DC, and around the world, to celebrate World TB Day, and we’re gathered here to mark the occasion as well.

Pages

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov