Kosovska Omladina Koristi Društvene Medije Za Politička Zagovaranja

Podizanje svesti kroz Facebook i Tvitter
Facebook stranica kampanje za ravnopravnu zastupljenost u lokalnoj upravi.
USAID
Podizanje svesti kroz Facebook i Tvitter
"Saznali smo da je situacija razočarajuća počevši od nivoa gradonačelnika do državnih službenika, a mi ćemo nastaviti pokrenuti ovo pitanje posle učešća u školi za nove medije u cilju poboljšanja situacije".

Mladi na Kosovu, uključujući i aktiviste sa partijskih foruma, češće koriste društvene medije za svoje kampanje. Idući dalje od tradicionalnih medija, njihov cilj je podizanje svesti o pitanjima koristeći mreže kao što su Facebook, Tvitter i drugim forumima stvarajući stranice zajednice sa fotografijama, reklamama i vizuelnih slika.

U 2013, USAID-ova škola za nove medije okupila je zajedno 25 učesnika iz NVO i forum mladih političkih partija da prošire svoje mreže i nauče nove veštine i najbolje prakse društvenih medija za efikasno zalaganje pitanja. Kao deo pilot programa, koji je trajao od 1. februara - 26. juna 2013, od studenata se zatražilo da sprovedu vežbe kojima će pokazati svoje nove veštine.

Studenti su sproveli četiri kampanje javnog zagovaranja širom Kosova koje se bave temama kao što su prestanak pušenja, zaštita životinja i životne sredine, kao i ravnopravnu zastupljenost u lokalnoj upravi. " Facedog Kosovo: Jedan Lajk, jedno ubistvo manje," "Polovina stanovništva, pravo na zastupanje," "Zaštiti pećinu," i "Ne pušite" u rezultat inicijative koje su mladi omogućili pomoću novih medija.

"Izvršili smo istraživanje u svim opštinama da procenimo situaciju žena zaposlenih u javnom sektoru u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Saznali smo da je situacija razočarajuća počevši od nivoa gradonačelnika do državnih službenika, a mi ćemo nastaviti pokrenuti ovo pitanje posle učešća u školi za nove medije u cilju poboljšanja situacije", rekla je Blaca Saranda u kampanji "polovina stanovništva, pravo na zastupanje ".

Projekt škola za nove medije je dizajniran za obuku nove generacije lidera političkih stranaka i nevladinih organizacija. Ovo je pokrenuto u skladu sa programom financiranog od strane USAID-a za podršku političkih procesa i strankama, koji traje od septembra 2009-septembar 2013. Aktivnost pruža podršku svim političkim strankama da uspostave unutrašnju organizaciju, takmičenja izbora, odgovori biraćima i razvijanje politike. Važan fokus aktivnosti su bile žene i forum mladih u okviru političkih stranaka i poboljšanje mogućnosti za članove ove grupe.