Pravni centar Kosova ubrzava izveštaje i podatke

Pravni centar Kosova ubrzava izveštaje i podatke
Blerta Hajra, službenik za statistiku i proveru, sedi, i Xhevdet Pllana unose podatke u pristupačnu bazu podataka.
Inicijativa USAID-a za vladavinu prava
Nova baza podataka smanjuje vreme potrebno za sastavljanje izveštaja
"Nova baza podataka je lakša za rukovanje. Mogu da generišem precizne izveštaje u znatno kraćem roku, što znači da u jednom radnom danu mogu da obavim više zadataka.“

Od svog osnivanja 2000. godine, Pravni institut Kosova (PIK) postao je ključni centar za kontinuirano pravno obrazovanje, nudeći redovnu obuku za sudije, tužioce i druge pravnike. Uloga ove institucije postala je posebno važna 2013. god. u toku restrukturiranja sudova i tužilaštava u zemlji. Iako su se dužnosti organizacije postepeno proširivale, službenici PIK nastavili su da koriste zastarele računarske programe za prikupljanje podataka i upravljanje njima, što ih je zakopalo u papirologiji i zbog čega nisu uspeli da ispune uslove podnošenja izveštaja.

Uz pomoć USAID-a, PIK je septembra 2013. god. razvio novu višenamensku bazu podataka, kojom su usklađeni ranije nezgrapni postupci za unos podataka, službenici oslobođeni da bi se usredsredili na stavljanje podataka u upotrebu. Pored toga, stvorene su mere veće sigurnosti podataka da bi se obezbedio integritet sistema. Sistem – koji je na raspolaganju na albanskom, srpskom i engleskom jeziku – ostavlja prostor i za proširenje da bi se izbegli budući problemi sa podacima.

„Pošto smo podatke unosili i sakupljali ručno, trebalo bi mi tri dana da sastavim jedan izveštaj.“ – rekla je Blerta Hajra, službenik za statistiku i proveru u PIK. „Nova baza podataka je lakša za rukovanje. Međutim, najvažnije je to da mogu da generišem precizne izveštaje u znatno kraćem roku, što znači da u jednom radnom danu mogu da obavim više zadataka.“

Zahvaljujući tome, PIK je sada u mogućnosti da generiše precizne izveštaje u veoma kratkom roku o mnogim funkcijama instituta – od broja sudija i tužilaca koji su završili obuku, preko vrsti programa obuke koje su pohađali, do statistike o unutrašnjem radu, a koji se mogu iskoristiti za usklađivanje upravnih postupaka. Izveštaji imaju važnu ulogu za međunarodne organizacije koje se time obaveštavaju o najnovijim podacima u pogledu delotvornosti pravosudnog sistema na Kosovu – važan deo u pomoći Kosovu da ostvari svoj cilj evropske integracije.

Preko inicijative Efektivne vladavine prava, koja se sprovodi od marta 2011. god. do marta 2015. godine, USAID radi na razvoju vladavine prava na Kosovu jačanjem nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti i delotvornosti njegovog pravosudnog sistema, povećavajući istovremeno poverenje javnosti u pravosudni sistem zemlje kroz obrazovanje i transparentnost.