Inicijativa Otvoreni Parlament

OSNOVNE INFORMACIJE

Kako bi zakonodavna tela bila delotvorna, moraju da ih čine zakonodavci koji su povezani sa svojim glasačima. Osim toga, njihovi glasači moraju da imaju način i kanal da o svojim stavovima obaveštavaju svoje izabrane predstavnike. Inicijativa Otvoreni Parlament je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Cilj projekta je uspostavljanje i jačanje veza između Skupštine Srbije, građana Srbije i organizacija civilnog društva u Srbiji (OCD). Unapređenjem transparentnosti i odnosa sa javnošću Skupštine, ovaj projekat će omogućiti više prilika da se o politikama i odlukama vlade debatuje, razgovara, i da budu predmet analize javnosti. 

AKTIVNOSTI

Kako bi postigao ove ciljeve, projekat će raditi direktno sa poslanicima i zaposlenima u Skupštini kako bi se unapredili njihovi kapaciteti da sarađuju sa OCD i građanima i da zastupaju njihove interese. Projekat će istovremeno raditi sa OCD i građanima, i pomagaće im da osmisle mehanizme i praksu koja podstiče bolju komunikaciju sa Skupštinom i veću odgovornost izabranih predstavnika prema biračima. OCD će biti obučene na temu različitih aspekata parlamentarne demokratije, što će unaprediti njihovo razumevanje parlamentarnih procesa i uloga, čime će se njihov glas bolje čuti. Projekat će takođe organizovati događaje koji će građane približiti Skupštini i podići njihovu svest o javnim politikama. 

Projekat razume da je pristup podacima i informacijama od ključne važnosti za donošenje promišljenih odluka. Projekat će nastaviti da poboljšava i promoviše prethodno uspostavljenu internet stranicu Otvorenog Parlamenta (www.otvoreniparlament.rs), portala koji korisnicima omogućava da lakše pristupe relevantnim informacijama na temu parlamentarne prakse, procedura i statistike. Projekat će takođe sprovesti istraživanje javnog mnjenja i medijsku kampanju u cilju podizanja svesti o parlamentarnim aktivnostima i pitanjima od javnog značaja.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

Ključni partneri:

Poslanici

Organizacije civilnog društva

Novinari

Gde radimo:

Širom zemlje

Trajanje projekta:

Od marta 2015. do marta 2017.

Ukupna vrednost:  350.000 $

Doprinos USAID-a:  300.000 $

Doprinos CRTA:  50.000 $

Kontakt:

Nušićeva 7/16
11000 Beograd
Tel: (+381) 11 303 5014
E-mail:  office@crta.rs
Web:  http://www.crta.rs; www.otvoreniparlament.rs
Društvene mreže: https://www.facebook.com/OtvoreniParlament